Show menu

Over het Belgisch Financieel Forum

Oprichting

Het Belgisch Financieel Forum werd opgericht in 1992 op initiatief van prominenten uit de financiële en academische wereld en met de uitdrukkelijke steun van de Nationale Bank van België (NBB) en de (toenmalige) Belgische Vereniging van Banken (BVB). Het Forum beoogt de bevordering van het wetenschappelijk onderzoek en de prospectieve bezinning over het financiewezen, organiseert voordrachten en colloquia en geeft ook twee tijdschriften uit, nl. Bank- en Financiewezen en Bank- en Financieel Recht. Het Forum organiseert activiteiten in Brussel en in 15 regionale kernen. In 2013 werd een vernieuwd protocol inzake de organisatie van het Belgisch Financieel Forum afgesloten tussen de NBB en Febelfin, de overkoepelende federatie van de Belgische financiële sector. Vanaf 01/01/2017 wordt het platform van het Financieel Forum breder ondersteund door deelname van FSMA en Assuralia.

In Brussel stellen de Nationale Bank van België en Febelfin, resp. betreffende de voordrachten/colloquia en betreffende de tijdschriften, een secretariaat ter beschikking.

De regionale fora worden beheerd door regionale comités, die vooral bestaan uit actieve leden van de financiële gemeenschap in ruime zin. De comités beschikken over een grote autonomie wat betreft de werking, de activiteiten en de financiering van het forum in de betrokken regio. Het secretariaat van de regionale comités wordt verzorgd door de NBB.

Doelstellingen, doelpubliek en regionale spreiding

Het Forum streeft de volgende doelstellingen na:

  • verspreiding, in ruime zin, van kennis over financiële en economische problematieken om op die manier bij te dragen tot permanente vorming. Om dat doel te bereiken worden verschillende formats aangeboden zoals voordrachten, colloquia, panelgesprekken, … . Ook via de tijdschriften van het Forum en via de digitale publicaties wordt de doelstelling nagestreefd. 
  • stimulering van het debat en de gedachtewisseling over financiële en economische problematieken
  • bieden van een ontmoetingsplaats voor de financiële en aanverwante sectoren, de overheid, de academische wereld en het bedrijfsleven

De activiteiten van het Forum zijn hoofdzakelijk gericht op een breed, financieel en economisch geïnteresseerd,  professioneel publiek. Daartoe behoren o.a. kaderleden en medewerkers van financiële instellingen, van industriële en commerciële ondernemingen, van overheidsinstellingen, accountants en revisoren, academici, financiële tussenpersonen, …

De activiteiten van het Forum gaan door in Brussel of in één van 15 regionale kernen. Elke regionale kern geniet een grote autonomie en plant zijn activiteiten in consensus met de financiële instellingen die zich geëngageerd hebben in de regio.

Organen

Het belangrijkste bestuursorgaan van het Belgisch Financieel Forum is het Steering Committee, dat de algemene beleidslijnen uitzet. Het activiteitenprogramma wordt voorbereid door het Coördinatiecomité  en goedgekeurd door het Steering Committee.  Buiten Brussel wordt elk regionaal forum geleid door een regionaal comité, dat over een grote autonomie beschikt. Het overleg tussen het Forum in Brussel en de regionale comités verloopt via het Coördinatiecomité.

Steering Committee

  • Steven Vanackere (voorzitter)
  • Karel Baert, Bruno Colmant, Wien De Geyter, Annemie Rombouts, Hilde Vernaillen.

Coördinatiecomité

  • Marc De Geyter (voorzitter)
  • Carmen Boschmans, Véronique Godin, Jean Cattaruzza, Xavier Hawia, Erik Nelis, Geert Poisquet, Wien De Geyter, Jim Lannoo, Frank Lierman, Paul Windels, Erwin Van der Sande

Regionale comités

AntwerpenBrabant wallonBrusselCharleroiKempenLimburgLiègeLuxembourg belgeMechelenMons-La LouvièreNamurOost-VlaanderenVerviers-EupenVlaams-BrabantWallonie picarde en West-Vlaanderen.